Nr 185/2009  | 16-12-2009

Zawarcie umowy przez AB ORLEN Lietuva z TRAFIGURA BEHEER B.V. Amsterdam

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2009 roku AB ORLEN Lietuva zawarła z TRAFIGURA BEHEER B.V. Amsterdam, z siedzibą w Amsterdamie („TRAFIGURA BEHEER B.V. Amsterdam”) umowę roczną na sprzedaż drogą morską benzyny.

Na podstawie tej umowy AB ORLEN Lietuva będzie sprzedawała spółce TRAFIGURA BEHEER B.V. Amsterdam benzynę w 2010 roku.

Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 586 milionów USD (czyli około 1 693 milionów PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 16 grudnia 2009 roku).

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Powyższa umowa spełnia kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259).

Zarząd PKN ORLEN S.A.