Nr 186/2009  | 16-12-2009

Zawarcie umowy przez AB ORLEN Lietuva z LEMWIG

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2009 roku AB ORLEN Lietuva zawarła z LEMWIG, z siedzibą w Genewie („LEMWIG”) dwie umowy roczne na sprzedaż drogą morską oleju napędowego i ciężkiego oleju opałowego.

Na podstawie pierwszej umowy AB ORLEN Lietuva będzie sprzedawała spółce LEMWIG olej napędowy w 2010 roku („Umowa na sprzedaż oleju napędowego”).

Na podstawie drugiej umowy AB ORLEN Lietuva będzie sprzedawała spółce LEMWIG ciężki olej opałowy w 2010 roku („Umowa na sprzedaż ciężkiego oleju opałowego”).

Szacunkowa wartość netto umowy na sprzedaż oleju napędowego wynosi około 590 milionów USD (czyli około 1 705 milionów PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 16 grudnia 2009 roku).

Szacunkowa wartość netto umowy na sprzedaż ciężkiego oleju opałowego wynosi około 134 milionów USD (czyli około 387 milionów PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 16 grudnia 2009 roku).

Łączna szacunkowa wartość netto wymienionych wyżej umów wynosi około 724 milionów USD (czyli około 2 092 milionów PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 16 grudnia 2009 roku).

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259).

Zarząd PKN ORLEN S.A.