Nr 189/2009  | 21-12-2009

Zawarcie aneksu do umowy pomiędzy Rafinerią Trzebinia S.A. i PGNiG S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2009 roku Rafineria Trzebinia S.A. zawarła z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.(„PGNiG S.A.”) aneks do umowy zawartej w dniu 15 maja 2008 roku na dostawy ropy naftowej z PGNiG S.A. do Rafinerii Trzebinia S.A. („Umowa”)

Aneks powoduje wydłużenie czasu obowiązywania Umowy na czas nieokreślony. Szacunkowa wartość netto Umowy na okres 5 lat, po podpisaniu dzisiejszego Aneksu, wynosi około 2,4 mld PLN. Aneks będzie obowiązywał od 1 stycznia 2010 roku.

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż wraz z dostawą kolejową ropy naftowej do Rafinerii Trzebinia S.A. Cena surowca ustalana będzie na bazie notowań ropy Brent Dated.

PKN ORLEN S.A. posiada 77,2% udziałów w Rafinerii Trzebinia S.A.

Powyższa umowa, po podpisaniu dzisiejszego Aneksu, spełnia kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259).

Zarząd PKN ORLEN S.A.