Nr 190/2009  | 22-12-2009

PKN ORLEN S.A. podpisał z TOTSA Total Oil Trading S.A. umowę na dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 21 grudnia 2009 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z TOTSA Total Oil Trading S.A., Geneve, Switzerland („TOTSA”) na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 53 miliony USD (czyli około 155 milionów PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 21 grudnia 2009 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a TOTSA w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi około 553,7 milionów USD (czyli ok. 1 661 milionów PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z TOTSA w ciągu ostatnich 12 miesięcy jest umowa z 12 listopada 2009 roku o wartości około 55 milionów USD (czyli około 153 miliony PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 12 listopada 2009 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.