Nr 191/2009  | 23-12-2009

Zmiany w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (PKN ORLEN S.A.) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o śmierci Pana Grzegorza Michniewicza - Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 43/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ).

Zarząd PKN ORLEN S.A.