Nr 194/2009  | 30-12-2009

Zawarcie aneksu do umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i NESTE Polska

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2009 roku zawarł z NESTE Polska Sp. z o.o. („NESTE Polska”) aneks do umowy trzyletniej zawartej w dniu 31 grudnia 2008 roku („Umowa”). Na podstawie Umowy PKN ORLEN S.A. sprzedawał spółce NESTE Polska benzynę i olej napędowy w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

Na podstawie Aneksu do Umowy PKN ORLEN S.A. będzie sprzedawał spółce NESTE Polska benzynę i olej napędowy w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.
Szacunkowa wartość netto Umowy, po podpisaniu dzisiejszego Aneksu, wynosi 2 005 893 503 PLN.

Powyższa umowa, po podpisaniu dzisiejszego Aneksu, spełnia kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259).

Zarząd PKN ORLEN S.A.