Nr 196/2009  | 30-12-2009

PKN ORLEN S.A. podpisał z ORLEN PetroCentrum umowę na sprzedaż paliw

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2009 roku PKN ORLEN S.A. zawarł dwie umowy roczne z ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. („ORLEN PetroCentrum”). Na podstawie umów PKN ORLEN S.A. będzie sprzedawał spółce ORLEN PetroCentrum benzynę i olej napędowy w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku. Szacunkowa wartość netto umów wynosi 4 989 483 000 PLN.

Umową o najwyższej wartości wśród umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. w dniu 30 grudnia 2009 roku jest Umowa o wartości około 3 504 228 000 PLN.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w ORLEN PetroCentrum.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.