Nr 197/2009  | 30-12-2009

Zawarcie umowy pomiędzy ORLEN PetroCentrum i ORLEN PetroTank

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2009 roku ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. („ORLEN PetroCentrum”) zawarła dwie umowy roczne z ORLEN PetroTank Sp. z o.o. („ORLEN PetroTank”). Na podstawie umów ORLEN PetroCentrum będzie sprzedawała spółce ORLEN PetroTank benzynę i olej napędowy w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.
Szacunkowa wartość netto umów wynosi 1 717 252 000 PLN.

Umową o najwyższej wartości wśród umów zawartych przez ORLEN PetroCentrum z ORLEN PetroTank w dniu 30 grudnia 2009 roku jest Umowa o wartości około 1 175 387 000 PLN netto.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w ORLEN PetroCentrum i 100% udziałów w ORLEN PetroTank.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Zarząd PKN ORLEN S.A.