Nr 198/2009  | 31-12-2009

PKN ORLEN S.A. podpisał z BP Polska umowy na sprzedaż paliw

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2009 roku PKN ORLEN S.A. zawarł dwie umowy roczne z BP Polska S.A. („BP Polska”). Na podstawie umów PKN ORLEN S.A. będzie sprzedawał spółce BP Polska benzynę i olej napędowy w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku. Szacunkowa wartość netto umów wynosi 4 025 634 800 PLN.

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a BP Polska w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi około 4 519 846 975 PLN.

Umową o najwyższej wartości wśród umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z BP Polska w ciągu ostatnich 12 miesięcy jest umowa z 31 grudnia 2009 roku o wartości około 3 774 084 800 PLN.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.