Nr 10/2010  | 12-01-2010

Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2010 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2010 roku.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:

  • Za IV kwartał 2009 roku 25.02.2010 roku.
  • Za I kwartał 2010 roku 13.05.2010 roku.
  • Za III kwartał 2010 roku 10.11.2010 roku.

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy PKN ORLEN zawierały będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia, raport kwartalny za drugi kwartał 2010 roku nie będzie publikowany.

2. Skonsolidowany raport półroczny za 2010 rok zostanie opublikowany w dniu 31.08.2010 roku.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy PKN ORLEN zawierał będzie półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 83 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

3. Raporty roczne za 2009 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKN ORLEN za 2009 rok 30.04.2010 roku.
jednostkowy raport roczny PKN ORLEN S.A. za 2009 rok 30.04.2010 roku.


4. Informacje na temat szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy PKN ORLEN zostaną opublikowane w następujących terminach:

  • Za IV kwartał 2009 roku 02.02.2010 roku
  • Za I kwartał 2010 roku 22.04.2010 roku
  • Za II kwartał 2010 roku 29.07.2010 roku
  • Za III kwartał 2010 roku 21.10.2010 roku

Raport sporządzono na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.