Nr 2/2010  | 05-01-2010

Zmiany w umowach depozytowych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a The Bank of New York Mellon

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że powziął wiadomość o zatwierdzeniu przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych oraz przez The Bank of New York Mellon, z siedzibą w Nowym Jorku, USA („Bank”) aneksów do umów depozytowych regulujących funkcjonowanie programu globalnych kwitów depozytowych oraz amerykańskich kwitów depozytowych („Umowy depozytowe”), zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i Bankiem.

Program globalnych kwitów depozytowych PKN ORLEN S.A. został uruchomiony w 1999 roku, natomiast program amerykańskich kwitów depozytowych w 2001 roku. Kwity depozytowe są emitowane przez Bank na podstawie akcji PKN ORLEN S.A. Na jeden kwit depozytowy przypadają dwie akcje Spółki. Globalne kwity depozytowe PKN ORLEN S.A. notowane są na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, natomiast obrót amerykańskimi kwitami depozytowymi Spółki odbywa się na rynku pozagiełdowym w USA.

Podpisane aneksy do Umów depozytowych wprowadzają następujące zmiany w funkcjonowaniu obu programów kwitów depozytowych:
- Udział kwitów depozytowych w kapitale zakładowym PKN ORLEN S.A. nie może przekraczać 5%.
- Zarząd Spółki będzie udzielać rekomendacji dla Banku, co do sposobu głosowania na Walnych Zgromadzeniach PKN ORLEN S.A. dla tych kwitów depozytowych, w stosunku do których ich posiadacze nie dostarczyli instrukcji do głosowania, oprócz uchwał dotyczących spraw personalnych.
- Wprowadzono do Umów depozytowych zapisy dotyczące ograniczenia prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A. w zależności od regulacji Statutu Spółki w tej kwestii.
- Dostosowano zapisy Umów depozytowych do przepisów powszechnie obowiązujących w Polsce i USA.

Wyżej wskazane zmiany do Umów depozytowych wchodzą w życie 30 stycznia 2010 roku.

Aktualnie kwity depozytowe stanowią poniżej 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Raport sporządzono na podstawie §37 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.