Nr 26/2010  | 10-02-2010

Aviva OFE przekroczył 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że 9 lutego 2010 roku otrzymał zawiadomienie o tym, że Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Fundusz”) w wyniku nabycia akcji PKN ORLEN S.A., rozliczonych w dniu 5 lutego 2010 roku, stał się posiadaczem akcji Spółki, stanowiących powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.

Przed nabyciem akcji Spółki, Fundusz posiadał 21 379 261 akcji PKN ORLEN S.A., stanowiących 4,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 21 379 261 głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A., co stanowiło 4,99% ogólnej liczby głosów.

Na dzień 5 lutego 2010 roku Fundusz posiadał 21 744 036 akcji PKN ORLEN S.A., które stanowią 5,08% kapitału zakładowego Spółki. Akcje PKN ORLEN S.A. posiadane przez Fundusz uprawniają do 21 744 036 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,08% ogólnej liczby głosów.

Raport sporządzono na podstawie: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 Poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.