Nr 52/2010  | 24-03-2010

Zmiana daty publikacji raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 2009 rok

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania raportów rocznych PKN ORLEN S.A. za 2009 rok.

Raporty roczne za 2009 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKN ORLEN za 2009 rok 30.03.2010 roku.
jednostkowy raport roczny PKN ORLEN S.A. za 2009 rok 30.03.2010 roku.
Wcześniej ogłoszony termin przekazania raportów rocznych PKN ORLEN S.A. za 2009 rok ustalony był na 30 kwietnia 2010 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.