Nr 54/2010  | 26-03-2010

PKN ORLEN S.A. podpisał z Glencore Energy UK Ltd. umowę na dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 26 marca 2010 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Glencore Energy UK Ltd., London, United Kingdom („Glencore”) na dostawę ropy naftowej do Unipetrol RPA s.r.o. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 27,6 milionów USD (czyli około 80 milionów PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 26 marca 2010 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Glencore w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi około 592 miliony USD (czyli ok. 1 712 milionów PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z Glencore w ciągu ostatnich 12 miesięcy jest umowa z 26 stycznia 2010 roku o wartości około 77 milionów USD (czyli około 225 milionów PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 26 stycznia 2010 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA, s.r.o.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Unipetrol RPA, s.r.o. jest spółką, w której 100% udziałów posiada Unipetrol a.s. PKN ORLEN S.A. posiada około 63% udziału w kapitale zakładowym Unipetrol a.s.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.