Nr 56/2010  | 30-03-2010

Zmiana formuły utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że podjął decyzję o zmianie formuły utrzymywania części zapasów obowiązkowych ropy naftowej przez PKN ORLEN S.A. zlecając utrzymywanie zapasów stronie trzeciej.

W dniu 29 marca 2010 roku PKN ORLEN S.A. zawarł z LAMBOURN Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie („LAMBOURN Sp. z o.o.”), umowę sprzedaży ropy naftowej („Umowa sprzedaży”) oraz umowę dotyczącą gromadzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej („Umowa gromadzenia i utrzymywania zapasów”).

Na podstawie Umowy sprzedaży PKN ORLEN S.A. sprzedał Spółce LAMBOURN Sp. z o.o. ropę naftową o wartości około 280 mln USD (czyli około 800 mln PLN). Cena surowca została ustalona w oparciu o notowania rynkowe.

Na podstawie Umowy gromadzenia i utrzymywania zapasów LAMBOURN Sp. z o.o. będzie świadczył usługę utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy na rachunek PKN ORLEN S.A., zaś PKN ORLEN S.A. będzie gwarantował przechowywanie zapasów w dotychczasowej lokalizacji. Umowa gromadzenia i utrzymywania zapasów została zawarta na okres jednego roku z możliwością jej przedłużenia.

Powyższe Umowy zostały zawarte po otrzymaniu przez PKN ORLEN S.A. zgody Agencji Rezerw Materiałowych na przeprowadzenie transakcji.

LAMBOURN Sp. z o.o. jest spółką specjalnego przeznaczenia należącą w 100% do Deutsche Bank Polska i zawierającą w swojej działalności statutowej obrót ropą naftową.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 Poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.