Nr 57/2010  | 30-03-2010

Rekomendacja Zarządu dla Walnego Zgromadzenia dotycząca zaniechania wypłaty dywidendy za rok 2009

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”, „Spółka”) informuje, że podjął decyzję o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały o przeznaczeniu całości zysku netto za 2009 rok na kapitał zapasowy Spółki.

Decyzja Zarządu jest spójna z Polityką Dywidend PKN ORLEN S.A., która przewiduje określanie rekomendowanego poziomu dywidend w relacji do wolnych przepływów pieniężnych dla akcjonariuszy po realizacji budżetu inwestycyjnego i optymalizacji struktury kapitałowej („Free Cash Flow to Equity” – FCFE).

Pomimo dobrych wyników osiągniętych przez Spółkę w roku 2009, optymalizacja struktury kapitałowej określona w polityce dywidend pozostaje priorytetem Zarządu. Spółka będzie kontynuować działania zmierzające do obniżenia zadłużenia zgodnie z przyjętą strategią.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.