Nr 101/2010  | 04-06-2010

Podpisanie umowy przez ORLEN Deutschland z Shell Deutschland Oil

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Emitent”) informuje, że w dniu 4 czerwca 2010 roku ORLEN Deutschland GmbH („ORLEN Deutschland GmbH”) podpisał umowę z Shell Deutschland Oil GmbH na dostawy paliwa dla stacji ORLEN Deutschland GmbH w Niemczech w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Szacunkowa wartość transakcji wynosi około 800 mln EUR, czyli około 3 277 mln PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 4 czerwca 2010 roku.

Powyższa umowa stanowi „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland GmbH.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.