Nr 114/2010  | 25-06-2010

Powołanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na nową kadencję

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (“PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. w dniu 25 czerwca 2010 roku powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową trzyletnią kadencję. Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. został powołany Pan Maciej Mataczyński. Do składu Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani także: Pani Angelina Sarota, Panowie Grzegorz Borowiec, Artur Gabor, Marek Karabuła, Krzysztof Kołach, Leszek Jerzy Pawłowicz i Piotr Wielowieyski.

Pan Janusz Zieliński został powołany przez Skarb Państwa.

Panowie: Krzysztof Kołach, Maciej Mataczyński, Leszek Pawłowicz, Piotr Wielowieyski, Janusz Zieliński złożyli oświadczenia, że spełniają kryteria niezależnych członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Pan Artur Gabor
Wykształcenie
University College London (Wydział Ekonomii)
Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa)

Znajomość języków obcych
Angielski (b. dobrze) rosyjski (b. dobrze) francuski (dobrze)

Obecne zatrudnienie
Gabor&Gabor, doradztwo inwestycyjne i gospodarcze, Partner

Doświadczenie zawodowe
2005-2006 IBM Polska, Business Consulting Services (Dyrektor Sektora Finansowego)
1998-2004 General Electric Capital (Dyrektor Fuzji i Akwizycji, Europa Środkowa, Rosja)
1994-1998 Credit Lyonnais Investment Banking Group (Dyrektor Zarządzający, Polska)
1990-1994 Warszawska Grupa Konsultingowa (Partner)
1987-1990 Paged S.A. (Kierownik Działu Rozwoju Rynku)
1986-1987 Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych (Asystent)

Udział w Organizacjach Gospodarczych
2003-2004 American Chamber of Commerce (Członek Zarządu)
2005- American Chamber of Commerce (Członek Stałego Komitetu Doradczego)
2006- Polski Instytut Dyrektorów (Członek Korpusu Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

Udział w Radach Nadzorczych
2001-2004 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej GE Capital Bank S.A.
2001-2004 Członek Rady Nadzorczej GE Bank Mieszkaniowy S.A.
2004-2005 Członek Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.
2004-2005 Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Bank S.A.
2004-2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Energomontaż Północ S.A.
2006-2007 Członek Rady Nadzorczej Polmos Lublin S.A.
2009-2010 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sfinks S.A.
2007- Członek Rady Nadzorczej Orbis S.A.
2007- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Energopol Katowice S.A.
2008- Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupa Lew S.A.

Pan Leszek Jerzy Pawłowicz
Wykształcenie
Magister ekonomii (1973);
Doktor nauk ekonomicznych (1977);
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych (1988)

Doświadczenie zawodowe
1973 – 1977 stażysta, asystent, starszy asystent
Wydział Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego
1978 – 1988 adiunkt
Wydział Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego
1988 – 1993 docent
Wydział Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego
Od 1990 Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Od 1992 Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej
Od 1993 Profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Od 10.2003 Kierownik Katedry Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego

Inne doświadczenie zawodowe
1991 – 1993 Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gdańskiego SA
1993 – 1996 Członek Rady Nadzorczej Banku Gdańskiego SA
1995 – 1996 Przewodniczący Rady Programowej Miesięcznika Bank
1996 – 1997 Członek Grupy Ekspertów ds. prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej S.A.
1995 – 2001 Członek Rady Naukowej Banku Gospodarki Żywnościowej SA
1997 – 2000 Przewodniczący sekcji Ekonomiki Komitetu Badań Naukowych
2003 – 2005 Członek Rady PPUP Poczta Polska
Od 08.01.1998 Członek Rady Nadzorczej Banku Pekao SA
Od 16.04.2004 Członek Rady Nadzorczej PTE Allianz Polska SA
Od 30.06.2004 Członek Rady Nadzorczej BEST S.A.
Od 10.2004 Członek Rady Programowej kwartalnika „Finansowanie nieruchomości”
Od 09.2006 Członek Rady Redakcyjnej „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”
Od 12.02.2008 Członek Rady Giełdy (Rady Nadzorczej GPW w Warszawie S.A.)
Od 22.02.2008 Prezes Rady (Rady Nadzorczej GPW w Warszawie S.A.)
Od 31.03.2008 Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego
Od 04.2010 Członek Rady Programowo-Naukowej czasopisma „Bezpieczny Bank”

Pani Angelina Sarota oraz Panowie Maciej Mataczyński, Grzegorz Borowiec, Marek Karabuła, Krzysztof Kołach, Piotr Wielowieyski i Janusz Zieliński pełnili dotychczas funkcję członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Informacje o posiadanych przez te osoby wykształceniu, kwalifikacjach oraz przebiegu pracy zawodowej zostały przekazane przez Spółkę w następujących raportach bieżących, dostępnych na stronie internetowej Spółki www.orlen.pl: nr 47/2008 z dnia 13 czerwca 2008 roku, nr 12/2008 z dnia 7 lutego 2008 roku, nr 43/2007 z dnia 6 lipca 2007 roku.

Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. poza przedsiębiorstwem Emitenta nie wykonują innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są też członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Patrz także: raport bieżący nr 47/2008 z dnia 13 czerwca 2008 roku, nr 12/2008 z dnia 7 lutego 2008 roku, nr 43/2007 z dnia 6 lipca 2007 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.