Nr 80/2010  | 04-05-2010

Pozew PKN ORLEN S.A. dotyczący postępowania arbitrażowego przeciwko Yukos International w związku z transakcją nabycia akcji AB Mazeikiu Nafta

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że dnia 3 maja 2010 roku złożył w Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej pozew (Statement of Claim) przeciwko Yukos International UK B.V. z siedzibą w Holandii („Yukos International”), którym dochodzi od Yukos International zapłaty kwoty 250 milionów USD wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania.

Dnia 15 lipca 2009 roku Emitent złożył w Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego (Request for Arbitration), którym zainicjował postępowanie arbitrażowe przeciwko Yukos International w związku z transakcją nabycia akcji AB Mazeikiu Nafta (obecnie AB ORLEN Lietuva). Złożony przez PKN ORLEN S.A. dnia 3 maja 2010 roku pozew precyzuje roszczenia Emitenta zgłoszone we wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego oraz popiera je licznymi dowodami. Postępowanie arbitrażowe toczy się w Londynie, przed Trybunałem Arbitrażowym składającym się z trzech arbitrów, w oparciu o Reguły Postępowania Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej.

Dochodzona obecnie przez Emitenta w postępowaniu arbitrażowym kwota 250 milionów USD została zdeponowana na rachunku zastrzeżonym (escrow) jako część ceny za akcje AB Mazeikiu Nafta, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń PKN ORLEN S.A. wobec Yukos International z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym oświadczeń Yukos International dotyczących sytuacji spółki AB Mazeikiu Nafta na dzień 14 grudnia 2006 roku.

PKN ORLEN S.A. zastrzegł sobie prawo do zwiększenia swoich żądań lub wystąpienia z dodatkowymi roszczeniami jeśli okaże się to uzasadnione w toku postępowania arbitrażowego.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Patrz także: raport bieżący nr 99/2009 z 15 lipca 2009 roku, raport bieżący nr 110/2008 z 3 grudnia 2008 roku oraz raport bieżący nr 2/2009 z 6 stycznia 2009 roku.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 Poz. 1539 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.