Nr 70/2010  | 16-04-2010

Przyznanie wyłączności negocjacyjnej w procesie sprzedaży akcji ANWIL S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że po dokonaniu analiz ofert złożonych w procesie sprzedaży pakietu 84,79% akcji ANWIL S.A. („ANWIL”), przeprowadzeniu dodatkowych rozmów z oferentami i otrzymaniu zrewidowanych warunków cenowych i pozacenowych, zdecydował o przyznaniu wyłączności negocjacyjnej do 30 czerwca 2010 r. dla Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. („ZA Puławy”).

W przypadku niespełnienia oczekiwań PKN ORLEN S.A. w zakresie prowadzonych negocjacji, Emitent nie wyklucza zakończenia rozmów lub powrotu do negocjacji z innymi podmiotami, które złożyły oferty w procesie.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 Poz. 1539 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.