Nr 100/2010  | 02-06-2010

Zakończenie prowadzonych rozmów negocjacyjnych w procesie sprzedaży akcji ANWIL S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”), w nawiązaniu do informacji o wyłączności negocjacyjnej przyznanej Zakładom Azotowym "Puławy" S.A. w procesie sprzedaży pakietu 84,79% akcji ANWIL S.A. („ANWIL”) informuje, iż strony rokowań postanowiły o zakończeniu prowadzonych rozmów ze względu na utrzymujące się różnice stanowisk, dotyczące cenowych i pozacenowych warunków transakcji. Zgodnie z przyjętą strategią, PKN ORLEN S.A. będzie kontynuował działania związane ze sprzedażą Grupy ANWIL.

Patrz także: raport bieżący nr 70/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 roku.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 Poz. 1539 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.