Nr 139/2010  | 20-08-2010

Jednolity tekst Statutu PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („PKN ORLEN S.A.”) przekazuje w załączeniu treść tekstu jednolitego Statutu PKN ORLEN S.A. („Statut”), uwzględniający zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2010 roku („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”). Zmiany do Statutu przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców (postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11 sierpnia 2010 roku, sygn. akt WA.XIV NS-REJ.KRS/016069/10/969, doręczone Spółce w dniu 19 sierpnia 2010 roku).

Raport sporządzono na podstawie §38 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.