Nr 114/2010  | 19-07-2010

Korekta raportu bieżącego nr 114/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku dotyczącego powołania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na nową kadencję

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („Spółka”, „PKN ORLEN S.A.”) uzupełnia opublikowany w dniu 25 czerwca 2010 roku raport bieżący nr 114/2010 dotyczący powołania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na nową kadencję o informacje wskazane w § 28 w nawiązaniu do § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) odnośnie Pani Angeliny Saroty oraz Panów Macieja Mataczyńskiego, Grzegorza Borowca, Marka Karabuły, Krzysztofa Kołacha, Piotra Wielowieyskiego i Janusza Zielińskiego.

Jest:

Pani Angelina Sarota oraz Panowie Maciej Mataczyński, Grzegorz Borowiec, Marek Karabuła, Krzysztof Kołach, Piotr Wielowieyski i Janusz Zieliński pełnili dotychczas funkcję członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Informacje o posiadanych przez te osoby wykształceniu, kwalifikacjach oraz przebiegu pracy zawodowej zostały przekazane przez Spółkę w następujących raportach bieżących, dostępnych na stronie internetowej Spółki www.orlen.pl: nr 47/2008 z dnia 13 czerwca 2008 roku, nr 12/2008 z dnia 7 lutego 2008 roku, nr 43/2007 z dnia 6 lipca 2007 roku.

Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. poza przedsiębiorstwem Emitenta nie wykonują innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są też członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Powinno być:

Pani Angelina Sarota ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz studia podyplomowe „Zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Jest urzędnikiem służby cywilnej. W latach 2001 – 2003 pracowała w Departamencie Zastępstwa Procesowego oraz w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej w Ministerstwie Skarbu Państwa. W Ministerstwie Nauki i Informatyzacji w 2003 r. była radcą ministra w Biurze Ministra, w latach 2003 – 2005 zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora w Departamencie Strategii i Rozwoju Nauki, w 2005 r. p.o. Dyrektora Departamentu Prawnego. Od listopada 2005 r. jest dyrektorem Departamentu Prawnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Złożyła egzamin na członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Była m.in. Członkiem Rady Nadzorczej: Cerg Spółka z o.o. w Gliwicach, Chemar Spółka z o.o. w Kielcach, Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Warszawskiego Parku Technologicznego S.A. Od czerwca 2008 r. do czerwca 2010 r. pełniła funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Pan Maciej Mataczyński – dr nauk prawnych, radca prawny, specjalista prawa handlowego i europejskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; stypendysta Komisji Fulbrighta w Harvard Law School oraz Instytutu T.M.C. Assera w Hadze. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 r. wspólnik w kancelarii Sowisło i Topolewski w Poznaniu. Autor licznych publikacji prawniczych, publikowanych w Polsce i zagranicą. W okresie od stycznia do listopada 2006 r., będąc członkiem niezależnym pełnił funkcję Sekretarza, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Ponownie przewodniczy Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A. od lutego 2008 r. do czerwca 2010 r. Od czerwca 2008 r. jest również członkiem rady nadzorczej TC Dębica SA, gdzie pełni funkcję sekretarza RN i członka komitetu audytowego.

Pan Grzegorz Borowiec – absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Wydziału Nawigacji – 1987 r., Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - 1997 r., Master of Business Administration - Uniwersytet Warszawski/University of Illinois - 2002 r., Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania – 2002 r.; mianowany urzędnik służby cywilnej. W latach 1987 – 1994 – pracował jako oficer pokładowy dla armatorów polskich i zagranicznych we flocie handlowej. Od kwietnia 1997 r. do czerwca 1998 r. Zastępca Dyrektora Biura ds. Nieodpłatnego Udostępniania Akcji Uprawnionym Pracownikom w Ministerstwie Skarbu Państwa. W latach 1998 – 2001 – Dyrektor Generalny w Urzędzie Regulacji Energetyki. Od sierpnia 2001 r. był Dyrektorem Departamentu Finansów w Ministerstwie Finansów. Członek Rady Nadzorczej WSK “Rzeszów” (1998 r.) oraz PKP SKM Szybka Kolej Miejska w Trójmieście (od 2002 r.). Odbył staże krajowe i zagraniczne. Ukończył szereg kursów i szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów, m.in. Certyfikat Audytora Wewnętrznego (2005 r.), Certyfikat bezpieczeństwa NATO (NATO secret - 2002 r.), kurs z zakresu reformy instytucjonalnej i ekonomicznej sektora energetycznego (Power Sektor Reform – USAID, USA – 1999 r.) oraz szkolenie z zakresu zarządzania projektami (PRINCE2 – 2006 r.). Od 12 grudnia 2007 r. Dyrektor Generalny Ministerstwa Skarbu Państwa. Od października 2009 r. członek RN TVP S.A. - reprezentujący Ministra Skarbu Państwa. Od stycznia 2010 r. członek Komitetu Audytu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W maju 2010 r. powołany na egzaminatora przez Komisję Egzaminacyjną dla kandydatów na biegłych rewidentów. Od lutego 2008 r. do czerwca 2010 r. był członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Pan Marek Karabuła - posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. W roku 1996 ukończył Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od stycznia 2010 r. Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W okresie od stycznia 2008 r. do stycznia 2010 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Nafty Polskiej S.A. W okresie od grudnia 2005 r. do stycznia 2007 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Rafinerii Trzebinia S.A.; w okresie od lipca 2006 r. do stycznia 2007 r. funkcję Członka Zarządu ORLEN Oil Sp. z o.o.; w okresie od grudnia 2004 r. do października 2005 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Browary Polskie Brok-Strzelec S.A.; w okresie od października 2003 r. do września 2004 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu AUTOSAN S.A.; w okresie od grudnia 2000 r. do stycznia 2002 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Browary Dolnośląskie Piast S.A.; w okresie od grudnia 1994 r. do października 2000 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Browary Okocim S.A. W 2005 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od listopada 2008 r. Członek Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Od lutego 2008 r. do czerwca 2010 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Pan Krzysztof Kołach – posiada wyższe wykształcenie techniczne. W 1986 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Rolniczym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W 1986 r. ukończył Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne w Bydgoszczy. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w administracji państwowej oraz administracji samorządowej. W okresie od marca do listopada 1998 r. pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w PPH HETMAN z siedzibą w Bedlnie; w okresie od marca 1994 r. do lutego 1998 r. Wojewody Płockiego; w okresie od czerwca 1990 r. do marca 1994 r. Wójta w Gminie Bedlno. Od 1998 r. do chwili obecnej Wójt Gminy Bedlno. W 1996 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od lutego 2008 r. do czerwca 2010 r. był członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Pan Piotr Jan Wielowieyski - magister ekonomii. W 1978 r. ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 r. Członek Zarządu Libella Sp. z o.o. W latach 2004-2007 był Członkiem Zarządu w Foksal NFI S.A. (spółka giełdowa); w latach 2003-2004 Prezesem i Członkiem Zarządu w firmie Zachodni NFI S.A. (spółka giełdowa); w latach 1998-2002 Członkiem Zarządu i Dyrektorem Inwestycyjnym w firmie PBK Inwestycje S.A.; w latach 1996-1998 Członkiem Zarządu w firmie Fidea Menagement Sp. z o.o. (firma zarządzająca Foksal NFI S.A.); w latach 1991-1996 pracował w Banku Światowym (IFC) na stanowisku Corporate Finance Officer. W 1998 r. ukończył Studium doradcy inwestycyjnego i analityka papierów wartościowych (Centrum Prywatyzacji BiF). W 1999 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Dotychczas pełnił funkcje w radach nadzorczych w 11 spółkach, w tym w 3 spółkach giełdowych. Od lutego 2008 r. do czerwca 2010 r. był członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Pan Janusz Zieliński jest profesorem zwyczajnym w Politechnice Warszawskiej. Zakres zainteresowań naukowych obejmuje chemię i technologię ropy naftowej i polimerów, modyfikację substancji bitumicznych pochodzenia naftowego i węglowego, unieszkodliwianie i utylizację odpadów przemysłowych, a także zagadnienia organizacji i zarządzania w jednostkach szkolnictwa wyższego i przemyśle. Ukończył studia podyplomowe z Zarządzania Finansami i Marketingu w Politechnice Warszawskiej. Kieruje Zakładem Tworzyw Sztucznych w Instytucie Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. W latach 1999 – 2005 był Prorektorem Politechniki Warszawskiej ds. Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych i równocześnie Dziekanem Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. W Politechnice Warszawskiej pełni szereg funkcji, m.in. członka Senatu i Komisji Senackich, Uczelnianej Rady Nauki, Rady Programowej ds. Programu Rozwojowego Uczelni.
J. Zieliński jest członkiem licznych Stowarzyszeń i Rad Naukowych zagranicznych i krajowych, Konsorcjów Badawczych i Rad Programowych. W latach 2003 – 2007 pełnił funkcję vice prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, a w latach 1995 – 2003 przewodniczącego Rady Naukowej OBRPR w Płocku. Jest również członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Mazowsza z ramienia środowisk akademickich i naukowych.
J. Zieliński został odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1999), Złotym Krzyżem Zasługi (2002), Medalem „Zasłużony dla Płocka” (2004), a także Krzyżem Oficerskim Króla Belgii za działalność wynalazczo-innowacyjną.
J. Zieliński pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w okresie od kwietnia 2004 r. do sierpnia 2004 r. i od lipca 2007 r. do czerwca 2010 r. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. od kwietnia 2006 r.

Żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. poza przedsiębiorstwem Emitenta nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest też członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.).

Ponadto dokonana została następująca korekta:

Jest:

„Panowie: Artur Gabor, Krzysztof Kołach, Maciej Mataczyński, Leszek Pawłowicz, Piotr Wielowieyski, Janusz Zieliński złożyli oświadczenia, że spełniają kryteria niezależnych członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.”

Powinno być:

„Panowie: Artur Gabor, Krzysztof Kołach, Leszek Pawłowicz, Piotr Wielowieyski, Janusz Zieliński złożyli oświadczenia, że spełniają kryteria niezależnych członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.”

Poprawna treść raportu nr 114/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (“PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. w dniu 25 czerwca 2010 roku powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową trzyletnią kadencję. Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. został powołany Pan Maciej Mataczyński. Do składu Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani także: Pani Angelina Sarota, Panowie Grzegorz Borowiec, Artur Gabor, Marek Karabuła, Krzysztof Kołach, Leszek Jerzy Pawłowicz i Piotr Wielowieyski.

Pan Janusz Zieliński został powołany przez Skarb Państwa.

Panowie: Artur Gabor, Krzysztof Kołach, Leszek Pawłowicz, Piotr Wielowieyski, Janusz Zieliński złożyli oświadczenia, że spełniają kryteria niezależnych członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Pan Artur Gabor
Wykształcenie
University College London (Wydział Ekonomii)
Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa)

Znajomość języków obcych
Angielski (b. dobrze) rosyjski (b. dobrze) francuski (dobrze)

Obecne zatrudnienie
Gabor&Gabor, doradztwo inwestycyjne i gospodarcze, Partner

Doświadczenie zawodowe
2005-2006 IBM Polska, Business Consulting Services (Dyrektor Sektora Finansowego)
1998-2004 General Electric Capital (Dyrektor Fuzji i Akwizycji, Europa Środkowa, Rosja)
1994-1998 Credit Lyonnais Investment Banking Group (Dyrektor Zarządzający, Polska)
1990-1994 Warszawska Grupa Konsultingowa (Partner)
1987-1990 Paged S.A. (Kierownik Działu Rozwoju Rynku)
1986-1987 Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych (Asystent)

Udział w Organizacjach Gospodarczych
2003-2004 American Chamber of Commerce (Członek Zarządu)
2005- American Chamber of Commerce (Członek Stałego Komitetu Doradczego)
2006- Polski Instytut Dyrektorów (Członek Korpusu Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

Udział w Radach Nadzorczych
2001-2004 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej GE Capital Bank S.A.
2001-2004 Członek Rady Nadzorczej GE Bank Mieszkaniowy S.A.
2004-2005 Członek Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.
2004-2005 Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Bank S.A.
2004-2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Energomontaż Północ S.A.
2006-2007 Członek Rady Nadzorczej Polmos Lublin S.A.
2009-2010 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sfinks S.A.
2007- Członek Rady Nadzorczej Orbis S.A.
2007- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Energopol Katowice S.A.
2008- Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupa Lew S.A.

Pan Leszek Jerzy Pawłowicz
Wykształcenie
Magister ekonomii (1973);
Doktor nauk ekonomicznych (1977);
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych (1988)

Doświadczenie zawodowe
1973 – 1977 stażysta, asystent, starszy asystent
Wydział Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego
1978 – 1988 adiunkt
Wydział Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego
1988 – 1993 docent
Wydział Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego
Od 1990 Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Od 1992 Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej
Od 1993 Profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Od 10.2003 Kierownik Katedry Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego

Inne doświadczenie zawodowe
1991 – 1993 Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gdańskiego SA
1993 – 1996 Członek Rady Nadzorczej Banku Gdańskiego SA
1995 – 1996 Przewodniczący Rady Programowej Miesięcznika Bank
1996 – 1997 Członek Grupy Ekspertów ds. prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej S.A.
1995 – 2001 Członek Rady Naukowej Banku Gospodarki Żywnościowej SA
1997 – 2000 Przewodniczący sekcji Ekonomiki Komitetu Badań Naukowych
2003 – 2005 Członek Rady PPUP Poczta Polska
Od 08.01.1998 Członek Rady Nadzorczej Banku Pekao SA
Od 16.04.2004 Członek Rady Nadzorczej PTE Allianz Polska SA
Od 30.06.2004 Członek Rady Nadzorczej BEST S.A.
Od 10.2004 Członek Rady Programowej kwartalnika „Finansowanie nieruchomości”
Od 09.2006 Członek Rady Redakcyjnej „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”
Od 12.02.2008 Członek Rady Giełdy (Rady Nadzorczej GPW w Warszawie S.A.)
Od 22.02.2008 Prezes Rady (Rady Nadzorczej GPW w Warszawie S.A.)
Od 31.03.2008 Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego
Od 04.2010 Członek Rady Programowo-Naukowej czasopisma „Bezpieczny Bank”

Pani Angelina Sarota ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz studia podyplomowe „Zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Jest urzędnikiem służby cywilnej. W latach 2001 – 2003 pracowała w Departamencie Zastępstwa Procesowego oraz w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej w Ministerstwie Skarbu Państwa. W Ministerstwie Nauki i Informatyzacji w 2003 r. była radcą ministra w Biurze Ministra, w latach 2003 – 2005 zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora w Departamencie Strategii i Rozwoju Nauki, w 2005 r. p.o. Dyrektora Departamentu Prawnego. Od listopada 2005 r. jest dyrektorem Departamentu Prawnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Złożyła egzamin na członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Była m.in. Członkiem Rady Nadzorczej: Cerg Spółka z o.o. w Gliwicach, Chemar Spółka z o.o. w Kielcach, Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Warszawskiego Parku Technologicznego S.A. Od czerwca 2008 r. do czerwca 2010 r. pełniła funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Pan Maciej Mataczyński – dr nauk prawnych, radca prawny, specjalista prawa handlowego i europejskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; stypendysta Komisji Fulbrighta w Harvard Law School oraz Instytutu T.M.C. Assera w Hadze. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 r. wspólnik w kancelarii Sowisło i Topolewski w Poznaniu. Autor licznych publikacji prawniczych, publikowanych w Polsce i zagranicą. W okresie od stycznia do listopada 2006 r., będąc członkiem niezależnym pełnił funkcję Sekretarza, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Ponownie przewodniczy Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A. od lutego 2008 r. do czerwca 2010 r. Od czerwca 2008 r. jest również członkiem rady nadzorczej TC Dębica SA, gdzie pełni funkcję sekretarza RN i członka komitetu audytowego.

Pan Grzegorz Borowiec – absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Wydziału Nawigacji – 1987 r., Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - 1997 r., Master of Business Administration - Uniwersytet Warszawski/University of Illinois - 2002 r., Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania – 2002 r.; mianowany urzędnik służby cywilnej. W latach 1987 – 1994 – pracował jako oficer pokładowy dla armatorów polskich i zagranicznych we flocie handlowej. Od kwietnia 1997 r. do czerwca 1998 r. Zastępca Dyrektora Biura ds. Nieodpłatnego Udostępniania Akcji Uprawnionym Pracownikom w Ministerstwie Skarbu Państwa. W latach 1998 – 2001 – Dyrektor Generalny w Urzędzie Regulacji Energetyki. Od sierpnia 2001 r. był Dyrektorem Departamentu Finansów w Ministerstwie Finansów. Członek Rady Nadzorczej WSK “Rzeszów” (1998 r.) oraz PKP SKM Szybka Kolej Miejska w Trójmieście (od 2002 r.). Odbył staże krajowe i zagraniczne. Ukończył szereg kursów i szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów, m.in. Certyfikat Audytora Wewnętrznego (2005 r.), Certyfikat bezpieczeństwa NATO (NATO secret - 2002 r.), kurs z zakresu reformy instytucjonalnej i ekonomicznej sektora energetycznego (Power Sektor Reform – USAID, USA – 1999 r.) oraz szkolenie z zakresu zarządzania projektami (PRINCE2 – 2006 r.). Od 12 grudnia 2007 r. Dyrektor Generalny Ministerstwa Skarbu Państwa. Od października 2009 r. członek RN TVP S.A. - reprezentujący Ministra Skarbu Państwa. Od stycznia 2010 r. członek Komitetu Audytu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W maju 2010 r. powołany na egzaminatora przez Komisję Egzaminacyjną dla kandydatów na biegłych rewidentów. Od lutego 2008 r. do czerwca 2010 r. był członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Pan Marek Karabuła - posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. W roku 1996 ukończył Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od stycznia 2010 r. Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W okresie od stycznia 2008 r. do stycznia 2010 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Nafty Polskiej S.A. W okresie od grudnia 2005 r. do stycznia 2007 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Rafinerii Trzebinia S.A.; w okresie od lipca 2006 r. do stycznia 2007 r. funkcję Członka Zarządu ORLEN Oil Sp. z o.o.; w okresie od grudnia 2004 r. do października 2005 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Browary Polskie Brok-Strzelec S.A.; w okresie od października 2003 r. do września 2004 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu AUTOSAN S.A.; w okresie od grudnia 2000 r. do stycznia 2002 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Browary Dolnośląskie Piast S.A.; w okresie od grudnia 1994 r. do października 2000 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Browary Okocim S.A. W 2005 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od listopada 2008 r. Członek Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Od lutego 2008 r. do czerwca 2010 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Pan Krzysztof Kołach – posiada wyższe wykształcenie techniczne. W 1986 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Rolniczym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W 1986 r. ukończył Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne w Bydgoszczy. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w administracji państwowej oraz administracji samorządowej. W okresie od marca do listopada 1998 r. pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w PPH HETMAN z siedzibą w Bedlnie; w okresie od marca 1994 r. do lutego 1998 r. Wojewody Płockiego; w okresie od czerwca 1990 r. do marca 1994 r. Wójta w Gminie Bedlno. Od 1998 r. do chwili obecnej Wójt Gminy Bedlno. W 1996 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od lutego 2008 r. do czerwca 2010 r. był członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Pan Piotr Jan Wielowieyski - magister ekonomii. W 1978 r. ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 r. Członek Zarządu Libella Sp. z o.o. W latach 2004-2007 był Członkiem Zarządu w Foksal NFI S.A. (spółka giełdowa); w latach 2003-2004 Prezesem i Członkiem Zarządu w firmie Zachodni NFI S.A. (spółka giełdowa); w latach 1998-2002 Członkiem Zarządu i Dyrektorem Inwestycyjnym w firmie PBK Inwestycje S.A.; w latach 1996-1998 Członkiem Zarządu w firmie Fidea Menagement Sp. z o.o. (firma zarządzająca Foksal NFI S.A.); w latach 1991-1996 pracował w Banku Światowym (IFC) na stanowisku Corporate Finance Officer. W 1998 r. ukończył Studium doradcy inwestycyjnego i analityka papierów wartościowych (Centrum Prywatyzacji BiF). W 1999 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Dotychczas pełnił funkcje w radach nadzorczych w 11 spółkach, w tym w 3 spółkach giełdowych. Od lutego 2008 r. do czerwca 2010 r. był członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Pan Janusz Zieliński jest profesorem zwyczajnym w Politechnice Warszawskiej. Zakres zainteresowań naukowych obejmuje chemię i technologię ropy naftowej i polimerów, modyfikację substancji bitumicznych pochodzenia naftowego i węglowego, unieszkodliwianie i utylizację odpadów przemysłowych, a także zagadnienia organizacji i zarządzania w jednostkach szkolnictwa wyższego i przemyśle. Ukończył studia podyplomowe z Zarządzania Finansami i Marketingu w Politechnice Warszawskiej. Kieruje Zakładem Tworzyw Sztucznych w Instytucie Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. W latach 1999 – 2005 był Prorektorem Politechniki Warszawskiej ds. Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych i równocześnie Dziekanem Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. W Politechnice Warszawskiej pełni szereg funkcji, m.in. członka Senatu i Komisji Senackich, Uczelnianej Rady Nauki, Rady Programowej ds. Programu Rozwojowego Uczelni.
J. Zieliński jest członkiem licznych Stowarzyszeń i Rad Naukowych zagranicznych i krajowych, Konsorcjów Badawczych i Rad Programowych. W latach 2003 – 2007 pełnił funkcję vice prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, a w latach 1995 – 2003 przewodniczącego Rady Naukowej OBRPR w Płocku. Jest również członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Mazowsza z ramienia środowisk akademickich i naukowych.
J. Zieliński został odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1999), Złotym Krzyżem Zasługi (2002), Medalem „Zasłużony dla Płocka” (2004), a także Krzyżem Oficerskim Króla Belgii za działalność wynalazczo-innowacyjną.
J. Zieliński pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w okresie od kwietnia 2004 r. do sierpnia 2004 r. i od lipca 2007 r. do czerwca 2010 r. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. od kwietnia 2006 r.

Żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. poza przedsiębiorstwem Emitenta nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest też członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.).

Patrz także: raport bieżący nr 47/2008 z dnia 13 czerwca 2008 roku, nr 12/2008 z dnia 7 lutego 2008 roku, nr 43/2007 z dnia 6 lipca 2007 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22, § 6 ust. 2 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.