Nr 127/2010  | 29-07-2010

Korekta wersji angielskiej raportu bieżącego nr 127/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku dotyczącego szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. za 2 kwartał 2010 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („Spółka”, „PKN ORLEN S.A.”) informuje, iż w tłumaczeniu angielskim opublikowanego w dniu 29 lipca 2010 roku raportu bieżącego nr 127/2010 dotyczącego szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. za 2 kwartał 2010 roku pojawił się błąd liczbowy:

Jest:

Considering that effect of lower operating costs is estimated at ca. PLN 1.0 bn (y/y), the operating result according to LIFO for the second quarter 2010 will amount to ca. PLN 0.7 bn.

Powinno być:

Considering that effect of lower operating costs is estimated at ca. PLN 0.1 bn (y/y), the operating result according to LIFO for the second quarter 2010 will amount to ca. PLN 0.7 bn.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 25 oraz § 31 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) oraz art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 Poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.