Nr 158/2010  | 29-09-2010

ORLEN Deutschland nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 29 września 2010 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Deutschland GmbH, w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w euro, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Deutschland GmbH zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii: ORLEN371081010 o łącznej wartości emisji 50 000 000 EUR (czyli około 198 550 000 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 września 2010 roku), na którą składa się 2 000 obligacji o wartości nominalnej 25 000 EUR każda obligacja (czyli około 99 275 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 września 2010 roku), na następujących warunkach:
- Data emisji: 29 września 2010 roku
- Data wykupu: 8 października 2010 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 24 996,13 EUR (czyli około 99 259,63 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 września 2010 roku).

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland GmbH.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.