Nr 147/2010  | 02-09-2010

ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 2 września 2010 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Upstream Sp. z o.o. („ORLEN Upstream”), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Upstream zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w następujących seriach:

ORLEN359160910 o łącznej wartości emisji 4 500 000 PLN, na którą składa się 45 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
- Data emisji: 2 września 2010 roku
- Data wykupu: 16 września 2010 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 860,20 PLN.

ORLEN360021210 o łącznej wartości emisji 21 000 000 PLN, na którą składa się 210 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
- Data emisji: 2 września 2010 roku
- Data wykupu: 2 grudnia 2010 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 046,10 PLN.

ORLEN361020311 o łącznej wartości emisji 5 000 000 PLN, na którą składa się 50 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
- Data emisji: 2 września 2010 roku
- Data wykupu: 2 marca 2011 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 98 028,50 PLN.

PKN ORLEN posiada 100% akcji w kapitale zakładowym ORLEN Upstream.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.