Nr 160/2010  | 30-09-2010

Zmiana daty publikacji raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 3 kwartał 2010 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego PKN ORLEN S.A. za 3 kwartał 2010 roku na dzień 29 października 2010 roku.

Wcześniej ogłoszony termin przekazania raportu PKN ORLEN S.A. za 3 kwartał 2010 roku ustalony był na 10 listopada 2010 roku.

Raport z informacją o szacunkach wybranych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy PKN ORLEN za trzeci kwartał 2010 roku zostanie opublikowany 21 października 2010 roku zgodnie z wcześniej ogłoszonym terminem.

Raport sporządzono na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.