Nr 195/2010  | 23-11-2010

ING OFE zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A. poniżej 5%

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że 23 listopada 2010 roku otrzymał zawiadomienie o tym, że ING Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”) w wyniku zbycia akcji PKN ORLEN S.A. w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 18 listopada 2010 roku, zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A. poniżej 5%.

Przed zbyciem akcji Spółki, Fundusz posiadał 21 496 722 akcje PKN ORLEN S.A., stanowiących 5,03% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 21 496 722 głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A., co stanowiło 5,03% ogólnej liczby głosów.

Na dzień 23 listopada 2010 roku Fundusz posiada 21 234 582 akcje PKN ORLEN S.A., które stanowią 4,96% kapitału zakładowego Spółki. Akcje PKN ORLEN S.A. posiadane przez Fundusz uprawniają do 21 234 582 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,96% ogólnej liczby głosów.

Raport sporządzono na podstawie: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 Poz. 1539 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.