Nr 213/2010  | 23-12-2010

PKN ORLEN S.A. podpisał z Glencore Energy UK Ltd. umowę na dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 23 grudnia 2010 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Glencore Energy UK Ltd, London, United Kingdom („Glencore”) na dostawę ropy naftowej do Unipetrol RPA, s.r.o. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 39 milionów USD (czyli ok. 119 milionów PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 23 grudnia 2010 roku).

Unipetrol RPA, s.r.o. jest spółką, w której 100% udziałów posiada Unipetrol a.s. PKN ORLEN S.A. posiada około 63% udziału w kapitale zakładowym Unipetrol a.s.

Łączna szacunkowa wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Glencore w okresie od 27 marca 2010 roku do 23 grudnia 2010 roku wynosi około 614 milionów USD (czyli ok. 1 885 milionów PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z Glencore w okresie od 27 marca 2010 roku do 23 grudnia 2010 roku jest umowa z 29 listopada 2010 roku o wartości ok. 61 milionów USD (czyli ok. 185 milionów PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 29 listopada 2010 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA, s.r.o.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 54/2010 z 26 marca 2010 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.