Nr 197/2010  | 26-11-2010

PKN ORLEN S.A. podpisał z TOTSA Total Oil Trading S.A. umowę na dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 26 listopada 2010 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z TOTSA Total Oil Trading S.A., Geneve, Switzerland („TOTSA”) na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 61 milionów USD (czyli około 185 milionów PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 26 listopada 2010 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a TOTSA w okresie od 22 grudnia 2009 roku do 26 listopada 2010 roku wynosi około 652,7 milionów USD (czyli ok. 1 938 milionów PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 190/2009 z 22 grudnia 2009 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.