Nr 165/2010  | 07-10-2010

Wyrok sądu w sprawie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 6 października 2010 roku Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił wyrok w sprawie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) z dnia 29 grudnia 2006 roku. Sprawa dotyczy nadużycia przez PKN ORLEN S.A. pozycji dominującej na rynku glikolu monoetylowego poprzez przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji na skutek ustalania ceny wytwarzanego przez PKN ORLEN S.A. płynu niezamarzającego do chłodnic „Petrygo” w sposób nieadekwatny do wzrostu ceny glikolu monoetylenowego. Jest to kolejny etap postępowania antymonopolowego wszczętego w dniu 17 listopada 1999 roku.

W ogłoszonym wczoraj wyroku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił odwołanie PKN ORLEN S.A. i uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd tym samym uchylił karę w wysokości 14 milionów złotych nałożoną na PKN ORLEN S.A. przez Prezesa UOKiK. Ponadto, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się z argumentacją PKN ORLEN S.A., iż decyzja Prezesa UOKiK dotknięta jest istotnymi wadami prawnymi i niezbędne jest jej wyeliminowanie z obrotu prawnego, a PKN ORLEN S.A. nie nadużył pozycji dominującej na rynku glikolu monoetylowego.

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest prawomocny. Prezesowi UOKiK przysługuje prawo do złożenia apelacji.

Patrz także: raport bieżący nr 5/2007 z dnia 16 stycznia 2007 roku, raport bieżący nr 28/2005 z dnia 6 maja 2005 roku, raport bieżący nr 55/2003 z dnia 11 lipca 2003 roku, raport bieżący nr 53/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 roku oraz raport bieżący nr 51/2000 z dnia 20 lipca 2000 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 56 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.