Nr 184/2010  | 03-11-2010

Zakończenie czwartej sprawy przed sądem arbitrażowym pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Agrofert Holding a.s.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że otrzymał z Sądu Arbitrażowego przy Czeskiej Izbie Gospodarczej i Czeskiej Izbie Rolnej w Pradze zawiadomienie o wydaniu orzeczenia w czwartej sprawie toczącej się przed tym sądem z powództwa Agrofert Holding a.s. z siedzibą w Pradze przeciwko PKN ORLEN S.A.

Czwarty pozew wniesiony przez Agrofert Holding a.s. przeciwko PKN ORLEN S.A. dotyczył zapłaty odszkodowania z tytułu szkód będących wynikiem czynów nieuczciwej konkurencji, bezprawnego naruszenia dobrego imienia firmy Agrofert Holding a.s. oraz niewykonania zobowiązań umownych wynikających z umów podpisanych w latach 2003 – 2004 pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Agrofert Holding a.s. w wysokości 19,464,473,000 CZK. O złożeniu tego pozwu PKN ORLEN S.A. został zawiadomiony 13 grudnia 2006 roku.

Dzisiejszą decyzją sąd oddalił w całości roszczenia Agrofert Holding a.s. w tej sprawie oraz zobowiązał Agrofert Holding a.s do pokrycia kosztów postępowania poniesionych przez PKN ORLEN S.A.

Dzięki dzisiejszemu orzeczeniu sądu zostało zamknięte ostatnie, toczące się do tej pory postępowanie arbitrażowe pomiędzy Agrofert Holding a.s. a PKN ORLEN S.A.

Patrz także: Raporty bieżące: nr 89/2009 z dnia 1 lipca 2009 roku , nr 82/2006 z dnia 13 grudnia 2006 roku, nr 46/2006 z dnia 6 lipca 2006 roku, 27/2006 z dnia 10 maja 2006 roku, nr 12/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku, nr 8/2006 z dnia 25 stycznia 2006 roku, nr 41/2004 z dnia 4 czerwca 2004 roku oraz nr 85/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.