Nr 19/2011  | 03-02-2011

ORLEN Lietuva podpisała z MAERSK A/S umowę na sprzedaż ciężkiego oleju opałowego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że powziął wiadomość o tym, że 18 stycznia 2011 roku AB Orlen Lietuva, spółka zależna PKN ORLEN S.A. („ORLEN Lietuva”), zawarła umowę roczną z MAERSK A/S z siedzibą w Kopenhadze („MAERSK”). Na podstawie umowy ORLEN Lietuva będzie sprzedawać spółce MAERSK ciężki olej opałowy w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 685 mln USD (czyli ok. 1 976 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 18 stycznia 2011 roku).

Powyższa umowa spełnia kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w ORLEN Lietuva.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.