Nr 47/2011  | 21-03-2011

PKN ORLEN S.A. podpisał z Gunvor International B.V. Amsterdam umowę na dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 21 marca 2011 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Gunvor International B.V. Amsterdam, Geneva Branch („Gunvor”) na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 79 mln USD (czyli ok. 227 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 21 marca 2011 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Gunvor w okresie od 8 grudnia 2010 roku do 21 marca 2011 roku wynosi ok. 683 mln USD (czyli ok. 1 991 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 205/2010 z 7 grudnia 2010 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.