Nr 23/2011  | 07-02-2011

PKN ORLEN S.A. podpisał z Vitol S.A. umowę na dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 7 lutego 2011 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Vitol S.A., Geneva, Switzerland („Vitol”) na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 68 mln USD (czyli około 194 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 7 lutego 2011 roku).

Łączna szacunkowa wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Vitol w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi około 643 mln USD (czyli ok. 1 898 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.