Nr 6/2011  | 10-01-2011

PKN ORLEN S.A. podpisał ze STASCO umowę na dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 10 stycznia 2011 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Shell International Trading and Shipping Company Limited, Londyn, Wielka Brytania („STASCO”) na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 67 milionów USD (czyli około 203 miliony PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 10 stycznia 2011 roku).

Łączna szacunkowa wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a STASCO w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi około 632 miliony USD (czyli ok. 1 994 miliony PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.