Nr 2/2011  | 05-01-2011

PKN ORLEN S.A. podpisał ze Statoil Poland umowę na sprzedaż paliw

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 4 stycznia 2011 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę roczną ze Statoil Poland Sp. z o.o. („Statoil Poland”), spółką należącą do grupy Statoil. Na podstawie umowy PKN ORLEN S.A. będzie sprzedawał spółce Statoil Poland benzynę, olej napędowy oraz olej napędowy grzewczy w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 783 mln PLN.

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy Statoil w okresie od 12 stycznia 2010 roku do 4 stycznia 2011 roku, wynosi około 2 014 mln PLN.

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy Statoil w okresie od 12 stycznia 2010 roku do 4 stycznia 2011 roku, wynosi około 1 050 mln PLN.

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i spółkami z Grupy ORLEN a spółkami z grupy Statoil zawierane były na sprzedaż produktów oraz ropy naftowej.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.