Nr 49/2011  | 24-03-2011

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała Zarząd Spółki na nową kadencję

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 24 marca 2011 roku powołała do Zarządu PKN ORLEN S.A. następujące osoby:

  • Pana Dariusza Jacka Krawca na stanowisko Prezesa Zarządu,
  • Pana Sławomira Jędrzejczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
  • Pana Krystiana Patera na stanowisko Członka Zarządu,
  • Panią Grażynę Piotrowską – Oliwa - na stanowisko Członka Zarządu,
  • Pana Marka Serafina na stanowisko Członka Zarządu.

na wspólną trzyletnią kadencję Zarządu rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji Zarządu Spółki, czyli po dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2010 r. Pani Grażyna Piotrowska – Oliwa została powołana na wniosek Ministra Skarbu Państwa na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu PKN ORLEN S.A. Panowie Dariusz Jacek Krawiec, Sławomir Jędrzejczyk, Krystian Pater i Marek Serafin pełnią funkcje Członków Zarządu PKN ORLEN S.A. w obecnej kadencji.

Pan Dariusz Jacek Krawiec
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
W latach 1992 – 1997 pracował w Banku PEKAO S.A., Ernst & Young S.A. oraz w PriceWaterhouse Sp. z o.o. W 1998 r. był odpowiedzialny za rynek polski w brytyjskim oddziale japońskiego banku inwestycyjnego Nomura plc w Londynie. W okresie 1998 – 2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego w Impexmetal S.A.. W 2002 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Elektrim S.A.. W latach 2003 - 2004 był dyrektorem zarządzającym Sindicatum Ltd London. Od 2006 r. do 2008 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Action S.A..
Posiada bogate doświadczenie w pracy w organach nadzorczych spółek. Przewodniczył radom nadzorczym: Huty Aluminium „Konin” S.A., Metalexfrance S.A. Paryż, S and I S.A. Lozanna, cemarket.com S.A.. Był także członkiem rad nadzorczych: Impexmetal S.A., Elektrim S.A., PTC Sp. z o.o., Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o., Elektrim Magadex S.A., Elektrim Volt S.A. oraz PTE AIG.
Od 7 czerwca do 17 września 2008 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., a w dniu 18 września 2008 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego.
Ponadto pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. oraz Członka Rady Nadzorczej Polkomtel S.A..

Pan Sławomir Jędrzejczyk
Absolwent Politechniki Łódzkiej. W 1997 r. ukończył The Association of Chartered Certified Accountants w Londynie uzyskując tytuł Brytyjskiego Biegłego Rewidenta.
W latach 1992–1997 pracował w firmach: Telebud, ASEA Brown Boveri, PriceWaterhouse Sp. z o.o. Od 1997 r. do 2002 r. pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego w Impexmetal S.A.. W latach 2002–2003 zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego w ORFE S.A. oraz Członka Zarządu Cefarm Śląski S.A.. W kolejnych latach (2003–2005) był Dyrektorem Pionu Kontrolingu Grupy Telekomunikacja Polska. Od 2005 r. do czerwca 2008 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego TPEmiTel Sp. z o.o. należącej do Grupy Telekomunikacja Polska. Był przewodniczącym i członkiem rad nadzorczych spółek Grupy w Polsce, Europie, Singapurze i Stanach Zjednoczonych.
Od 7 czerwca 2008 r. do 17 września 2008 r pełnił funkcję Członka Zarządu PKN ORLEN S.A., a 18 września 2008 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.
Ponadto pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Unipetrol a.s., Członka Rady Nadzorczej Polkomtel S.A. oraz Członka Zarządu AB ORLEN Lietuva.

Pan Krystian Pater
Absolwent Wydziału Chemii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył podyplomowe studium „Inżynieria i Aparatura Chemiczna" na Politechnice Warszawskiej (1989 r.), „Zarządzanie i Marketing" w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica (1997 r.), „Zarządzanie dla Sektora Naftowego" (1998r.) i „Zarządzanie Wartością Firmy" (2001 – 2002) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Od 1993 r. związany z Petrochemią Płock S.A., a następnie z PKN ORLEN S.A., gdzie od 2005 r. do 2007 r. pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej.
W dniu 15 marca 2007 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. poprzedniej kadencji. Od 7 czerwca 2008 r. pełni funkcję Członka Zarządu Spółki obecnej kadencji.
Jest również Członkiem Zarządu AB ORLEN Lietuva i Członkiem Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. Ponadto pełni funkcje: Wiceprezesa Zarządu SITPNiG, Członka Zarządu EUROPIA, CONCAWE i Prezesa Stowarzyszenia Płockich Naftowców.

Pani Grażyna Piotrowska - Oliwa
Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach (1993), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (1997), INSEAD Executive MBA (2005).
Ponadto odbyła m.in. szkolenie z planowania strategicznego (Queens University, Kanada - 1996), ukończyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (zakończony egzaminem – 1997), kurs dla doradców inwestycyjnych (Centrum Prywatyzacji – 1998), kursy makroekonomiczne i finansowe (London School of Economics – 1999).
W latach 1997 – 2001 pracowała w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku Naczelnika Wydziału Funduszy Kapitałowych i Naczelnika Wydziału Spółek Strategicznych i Instytucji Finansowych.
Pracowała w spółce Telekomunikacja Polska S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Współpracy z Regulatorem (2001-2006), Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii, Rozwoju i Oferty Hurtowej (2006-2007). W okresie od marca 2007 r. do września 2009 r. była Prezesem Zarządu/Dyrektorem Generalnym PTK CENTERTEL Sp. z o.o., Grupa TP S.A. Od kwietnia 2007 r. jest Wiceprezydentem Pracodawcy RP. Od listopada 2010 r. jest doradcą w sektorze private equity.
Była członkiem rad nadzorczych m.in. Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Od stycznia 2010 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej PZU S.A., a od września 2010 r. - Członkiem Rady Nadzorczej ABC DATA S.A.

Marek Serafin
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. Ukończył studia MBA na London Business School Politechniki Warszawskiej.
W latach 1994 – 1998 zajmował stanowisko Konsultant - Doświadczony Senior w Arthur Andersen, następnie od 1998 r. do 1999 r. pełnił funkcję Dyrektora ds. Planowania Operacyjnego w Kompanii Piwowarskiej S.A. W latach 1999-2002 związany z Grupą Impexmetal najpierw jako Dyrektor Operacyjny w Hucie Aluminium "Konin" S.A., następnie Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Huty "Zawiercie" SA. Od 2002 r. zajmował stanowisko General Manager Grupy ArcelorMittal, równocześnie pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Huta Warszawa oraz Prezesa Zarządu Silscrap Sp. z o.o.
Od 7 czerwca 2008 r. jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN S.A.
Ponadto pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ANWIL S.A. i Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz Wiceprezesa Zarządu Unipetrol a.s.

Każdy z powołanych Członków Zarządu złożył pisemne oświadczenie, że z dniem objęcia stanowiska, na które został powołany, nie będzie wykonywał innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie uczestniczył w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie będzie członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie będzie uczestniczył w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Powołani oświadczyli również, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.).

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 22 i §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.