Nr 32/2011  | 23-02-2011

Umowa pomiędzy PKN ORLEN S.A. a SK EUROCHEM na sprzedaż PTA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 lutego 2011 roku podpisał umowę z SK EUROCHEM z siedzibą we Włocławku, w Polsce („Umowa”). Na podstawie Umowy PKN ORLEN S.A. będzie dostarczał SK EUROCHEM kwas tereftalowy („PTA”). Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Dzisiejsza Umowa zastępuje umowę zawartą 31 maja 2006 roku z SK EUROCHEM na sprzedaż PTA („Umowa z 2006 roku”) i stanowi jednocześnie jej wypowiedzenie. Zawarcie dzisiejszej Umowy ma na celu uszczegółowienie zapisów Umowy z 2006 roku, a wypowiedzenie Umowy z 2006 roku nie powoduje żadnych skutków finansowych dla Emitenta.

Wartość przedmiotu dzisiejszej Umowy w okresie pierwszych pięciu lat jej trwania szacowana jest na około 1 802 mln PLN. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Umowa z 2006 roku spełnia kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jej łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 34/2006 z dnia 31 maja 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 oraz § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.