Nr 54/2011  | 31-03-2011

Wygaśnięcie umowy na utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że 31 marca 2011 roku wygasa umowa dotycząca gromadzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej („Umowa”), którą PKN ORLEN S.A. zawarł z LAMBOURN Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie („LAMBOURN Sp. z o.o.”).

W związku z powyższym oraz realizacją ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343), PKN ORLEN S.A. zakupi ropę naftową posiadaną przez LAMBOURN Sp. z o.o. Wartość transakcji wyniesie około 421 mln USD (czyli 1 188 mln PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 31 marca 2011 roku). Cena surowca została ustalona w oparciu o notowania rynkowe.

Przekazanie środków przez PKN ORLEN S.A., a tym samym przeniesienie własności surowca na Spółkę, nastąpi w dniu 1 kwietnia 2011 roku.
PKN ORLEN S.A. zabezpieczył cenę zakupu ropy kontraktem terminowym. Rozliczenie transakcji zabezpieczającej pomniejszy cenę zakupu surowca o około 121 mln USD (czyli 341 mln PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 31 marca 2011 roku). W wyniku tych działań w pozycji „zapasy” w jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej PKN ORLEN S.A. za drugi kwartał 2011 roku zostanie ujęta wartość około 300 mln USD (czyli 847 mln PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 31 marca 2011 roku).
Dodatkowo, w trakcie trwania umowy gromadzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej LAMBOURN Sp. z o.o. ponosił opłatę na rzecz PKN ORLEN S.A. z tytułu gwarantowania przechowywania zapasów.

Wszystkie kwoty podane w niniejszym komunikacie nie uwzględniają podatku VAT.

LAMBOURN Sp. z o.o. jest spółką specjalnego przeznaczenia należącą w 100% do Deutsche Bank Polska i zgodnie ze statutem jest uprawniona do obrotu ropą naftową.

PKN ORLEN S.A. prowadzi aktualnie proces przygotowania nowej umowy sprzedaży i umowy gromadzenia i utrzymywania części zapasów obowiązkowych ropy naftowej.

Patrz także: raport bieżący nr 56/2010 z dnia 30 marca 2010 roku.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 Poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.