Nr 93/2011  | 09-06-2011

ORLEN Deutschland podpisał umowę z BP Europe na dostawy paliwa

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2011 roku ORLEN Deutschland GmbH, spółka zależna PKN ORLEN S.A. („ORLEN Deutschland”) podpisał umowę z BP Europe SE, z siedzibą w Bochum, spółką należącą do grupy BP („BP Europe”). Na podstawie umowy BP Europe będzie dostarczać paliwa dla stacji ORLEN Deutschland w Niemczech w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Szacunkowa wartość netto transakcji wynosi około 1 000 mln EUR (czyli około 3 955 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 9 czerwca 2011 roku).

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy BP w okresie od 4 lutego 2011 roku do 9 czerwca 2011 roku wynosi około 4 723 mln PLN.

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami z grupy BP zawierane były na sprzedaż i zakup produktów oraz zakup ropy naftowej.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.