Nr 61/2011  | 14-04-2011

ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 14 kwietnia 2011 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Upstream Sp. z o.o. („ORLEN Upstream”), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Upstream zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii: ORLEN472280411 o łącznej wartości emisji 28 000 000 PLN, na którą składa się 280 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
- Data emisji: 14 kwietnia 2011 roku
- Data wykupu: 28 kwietnia 2011 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 841,60 PLN.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream Sp. z o.o.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

Raport sporządzono na § 5 Ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.