Nr 99/2011  | 20-06-2011

PKN ORLEN S.A. podpisał ze Star Oil FZE umowę na dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 20 czerwca 2011 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot ze Star Oil FZE, United Arab Emirates („Star Oil”) na dostawę w lipcu 2011 roku rurociągiem „Przyjaźń” do Unipetrol RPA, s.r.o. ropy naftowej REBCO. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 85 mln USD (czyli około 239 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 20 czerwca 2011 roku).

Unipetrol RPA, s.r.o. jest spółką, w której 100% udziałów posiada Unipetrol a.s. PKN ORLEN S.A. posiada około 63% udziału w kapitale zakładowym Unipetrol a.s.

Łączna szacunkowa wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Star Oil od 20 sierpnia 2010 roku do 20 czerwca 2011 roku wynosi około 748 mln USD (czyli około 2,13 mld PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. ze Star Oil od 20 sierpnia 2010 roku do 20 czerwca 2011 roku jest umowa z 21 kwietnia 2011 roku o wartości około 123 mln USD (czyli około 335 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 21 kwietnia 2011 roku) i dotyczyła dostaw do Unipetrol RPA, s.r.o. ropy naftowej REBCO w maju 2011 roku.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 140/2010 z 20 sierpnia 2010 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.