Nr 70/2011  | 29-04-2011

PKN ORLEN S.A. zrefinansował swoje linie kredytowe

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2011 roku, w ramach refinansowania swoich linii kredytowych, PKN ORLEN S.A. podpisał umowę kredytową z konsorcjum czternastu banków („Umowa”). Maksymalna wartość zadłużenia w ramach Umowy wynosi 2 625 mln EUR (czyli około 10 330 mln PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 28 kwietnia 2011 roku). Umowa umożliwi zastąpienie z wyprzedzeniem zapadających w latach 2011 – 2012, a dostępnych aktualnie dla PKN ORLEN S.A. następujących linii kredytowych:

- kredyt wielowalutowy w wysokości 1 000 mln EUR, udzielony przez konsorcjum jedenastu banków w grudniu 2005 roku,
- kredyt odnawialny w wysokości 800 mln EUR, udzielony przez konsorcjum ośmiu banków w listopadzie 2006,
- kredyt konsorcjalny w wysokości 300 mln EUR, udzielony przez konsorcjum sześciu banków w styczniu 2008 roku,
- wielowalutowy kredyt odnawialny na kwotę 325 mln EUR udzielony przez konsorcjum siedmiu banków w sierpniu 2008 roku,

oraz pozwoli na zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 200 mln EUR (czyli około 787 mln PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 28 kwietnia 2011 roku).

Kredyt aranżowany jest w formule club deal, z grupą głównych banków relacyjnych Grupy Kapitałowej ORLEN, w którym PKN ORLEN samodzielnie ustalił z każdym bankiem wchodzącym w skład konsorcjum, zarówno kwotę zaangażowania kredytowego jak i warunki jego finansowania. Umowa obowiązuje na okres 5 lat z dwoma jednorocznymi opcjami przedłużenia. Kredyt może być wykorzystywany w następujących walutach: EUR, USD, PLN oraz CZK. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR/EURIBOR/LIBOR/PRIBOR powiększoną o marżę. Zgodnie z zapisami Umowy wysokość kosztów kredytu, jakie będzie ponosił PKN ORLEN S.A., będzie wynikiem poziomu wskaźnika dług netto/EBITDA. Pozostałe warunki kredytowania również nie odbiegają od warunków rynkowych.

Środki pozyskane z kredytu będą przeznaczone na spłatę istniejącego zadłużenia walutowego oraz finansowanie działalności zarówno PKN ORLEN S.A., jak i spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN.

W skład konsorcjum banków, z którymi została podpisana Umowa wchodzą: The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Bank Polska Kasa Opieki S.A./UniCredit Bank Austria AG, Nordea Bank Polska SA, ING Bank N.V.Dublin Branch/ING Bank Śląski S.A., BNP Paribas, BRE Bank S.A., DnB NOR Bank ASA/Bank DnB NORD POLSKA S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, S.A. Oddział w Polsce, Bank Zachodni WBK S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Erste Group Bank AG, Rabobank Polska S.A., Société Générale Corporate & Investment Banking oraz Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Powyższa umowa spełnia kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionych umów kredytowych, które zastępuje dzisiejsza Umowa, PKN ORLEN S.A. opublikował w następujących raportach bieżących i okresowych: raport bieżący nr 77/2005 z dnia 23 grudnia 2005 roku, raport bieżący nr 76/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku, raport bieżący nr 73/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku, oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ORLEN za rok 2010, opublikowany 31 marca 2011 roku.


Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.