Nr 68/2011  | 27-04-2011

Podpisanie umowy przez ORLEN Deutschland z Shell Deutschland Oil

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2011 roku ORLEN Deutschland GmbH („ORLEN Deutschland GmbH”) podpisał dwie umowy z Shell Deutschland Oil GmbH na dostawy paliwa dla stacji ORLEN Deutschland GmbH w Niemczech w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Szacunkowa wartość pierwszej umowy wynosi około 250 mln EUR, czyli około 986 mln PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 27 kwietnia 2011 roku. Szacunkowa wartość drugiej umowy wynosi około 200 mln EUR, czyli około 788 mln PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 27 kwietnia 2011 roku.

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy Shell w okresie od 11 stycznia 2011 roku do 27 kwietnia 2011 roku wynosi około 3 003 mln PLN.

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami z grupy Shell zawierane były na zakup produktów oraz ropy naftowej.

Powyższe umowy stanowią „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako, że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland GmbH.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.