Nr 114/2011  | 12-07-2011

PKN ORLEN S.A. podpisał z Glencore Energy UK Ltd. umowę na dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 12 lipca 2011 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Glencore Energy UK Ltd, London, United Kingdom („Glencore”) na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi ok. 82 mln USD (czyli ok. 238 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 12 lipca 2011roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Glencore w okresie od 24 grudnia 2010 roku do 12 lipca 2011 roku wynosi ok. 740 mln USD (czyli ok. 2 082 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z Glencore od 24 grudnia 2010 roku do 12 lipca 2011 roku jest umowa z 20 kwietnia 2011 roku o wartości ok. 90 mln USD (czyli ok. 245 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 20 kwietnia 2011 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA, s.r.o.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Unipetrol RPA, s.r.o. jest spółką, w której 100% udziałów posiada Unipetrol a.s. PKN ORLEN S.A. posiada około 63% udziału w kapitale zakładowym Unipetrol a.s.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 213/2010 z 23 grudnia 2010 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.