Nr 154/2011  | 29-09-2011

PKN ORLEN S.A. podpisał z Souz Petrolium S.A. umowę na dostawy ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 28 września 2011 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Souz Petrolium S.A., Geneva, Switzerland na dostawę we wrześniu 2011 roku rurociągiem „Przyjaźń” do PKN ORLEN S.A. ropy naftowej REBCO. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 120 mln USD (czyli około 390 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 28 września 2011 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Souz Petrolium S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi około 735 mln USD (czyli około 2173 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z Souz Petrolium S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy jest umowa z 4 sierpnia 2011 roku o wartości około 128 mln USD (czyli około 361 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 4 sierpnia 2011 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do PKN ORLEN S.A.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.