Nr 140/2011  | 01-09-2011

PKN ORLEN S.A. podpisał ze STASCO umowę na dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 1 września 2011 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Shell International Trading and Shipping Company Limited, London, Wielka Brytania („STASCO”) na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 80 mln USD (czyli około 231 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 1 września 2011 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a STASCO w okresie od 25 czerwca 2011 roku do 1 września 2011 roku wynosi około 815 mln USD (czyli około 2 297 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. ze STASCO od 25 czerwca 2011 roku do 1 września 2011 roku jest umowa z 27 lipca 2011 roku o wartości około 84 mln USD (czyli około 233 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 27 lipca 2011 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.