Nr 147/2011  | 15-09-2011

Zmiana daty publikacji raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 3 kwartał 2011 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 3 kwartał 2011 roku. Zostanie on opublikowany 4 listopada 2011 roku.

Wcześniej ogłoszony termin przekazania raportu PKN ORLEN S.A. za 3 kwartał 2011 roku ustalony był na 27 października 2011 roku.

Raport z informacją o szacunkach wybranych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy Kapitałowej ORLEN za 3 kwartał 2011 roku zostanie opublikowany 21 października 2011 roku zgodnie z wcześniej ogłoszonym terminem.

Raport sporządzono na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.