Nr 161/2011  | 04-10-2011

Agrofert Holding a.s. złożył skargę o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego wydanego w czwartej sprawie z powództwa Agrofert Holding a.s. przeciwko PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że 3 października 2011 roku otrzymał z sądu w Pradze (Republika Czeska) skargę o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego wydanego w czwartej sprawie, która toczyła się przed Sądem Arbitrażowym przy Czeskiej Izbie Gospodarczej i Czeskiej Izbie Rolnej w Pradze z powództwa Agrofert Holding a.s. („AGH”) przeciwko PKN ORLEN S.A.

Pozew wniesiony przez AGH przeciwko PKN ORLEN S.A. dotyczył zapłaty odszkodowania z tytułu szkód będących wynikiem czynów nieuczciwej konkurencji, bezprawnego naruszenia dobrego imienia firmy AGH oraz niewykonania zobowiązań umownych wynikających z umów podpisanych w latach 2003 – 2004 pomiędzy PKN ORLEN S.A. a AGH w wysokości 19 464 473 000 CZK.

Wyrokiem z dnia 21 października 2010 roku doręczonym PKN ORLEN S.A. w dniu 3 listopada 2010 roku, sąd arbitrażowy oddalił w całości roszczenia AGH w przedmiotowej sprawie oraz zobowiązał AGH do pokrycia kosztów postępowania poniesionych przez PKN ORLEN S.A. AGH wykonał wyrok sądu arbitrażowego i zwrócił PKN ORLEN S.A. zasądzone koszty. Jednocześnie, korzystając z uprawnienia wynikającego z czeskiego Kodeksu postępowania cywilnego, AGH złożył w sądzie powszechnym w Pradze, jako sądzie właściwym z uwagi na miejsce wydania wyroku, skargę o jego uchylenie.

PKN ORLEN S.A. podejmie wszelkie niezbędne środki prawne w celu utrzymania w mocy wyroku sądu arbitrażowego z dnia 21 października 2010 roku. Emitent stoi na stanowisku, że rozstrzygnięcie zawarte w wyroku sądu arbitrażowego z dnia 21 października 2010 roku jest słuszne i nie ma podstaw do jego uchylenia.

Patrz także: Raporty bieżące: nr 184/2010 z dnia 3 listopada 2010 roku, 89/2009 z dnia 1 lipca 2009 roku, nr 82/2006 z dnia 13 grudnia 2006 roku, nr 46/2006 z dnia 6 lipca 2006 roku, 27/2006 z dnia 10 maja 2006 roku, nr 12/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku, nr 8/2006 z dnia 25 stycznia 2006 roku, nr 41/2004 z dnia 4 czerwca 2004 roku, nr 85/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.